De berg man kettle bell groenten Home relax rendered

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begrippen


De organisatie: Train2B. Klant: de persoon die een overeenkomst aangaat met Train2B. Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden van Train2B waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat met Train2B voor de trainingen bij Matthijs van der Gugten (Train2B).


Artikel 2 Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Train2B voor deelname aan het aanbod Personal Training, Voedingsbegeleiding en Lifestyle Coaching. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.
 
Ieder gebruik van de diensten van Train2B geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welk aanbod of welke voorziening dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik van of deelname aan voor desbetreffende persoon (medisch) verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Train2B het advies heeft gegeven om bij de huisarts of andere (para)medicus een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van de fysieke trainingen, dient de klant hiervoor zorg te dragen.
 
Klant worden bij Train2B kan door het door Train2B verstrekte inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Op basis van deze gegevens wordt de inschrijving overgeheveld naar het digitale klantenportaal van Train2B: https://train2b.virtuagym.com. De klant gaat hiermee akkoord op het moment van inschrijving, tenzij de klant dit nadrukkelijk weigert. Train2B heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Virtuagym omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Zie ook artikel 12 (vertrouwelijkheid). De klant krijgt vervolgens inloggegevens voor dit digitale portaal.
 
De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden af te zien van het lidmaatschap, mits er geen gebruik gemaakt is van het lidmaatschap.
 
Het lidmaatschap loopt automatisch af.
 
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen op een ander persoon.


Artikel 3 Intakeprocedure


Om verantwoord bewegen en inspanning te kunnen waarborgen, dient de klant - alvorens wordt deelgenomen aan één van de activiteiten- een intakegesprek te hebben gehad met Matthijs van der Gugten. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Train2B te worden overhandigd. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens van de klant dienen per omgaande aan Train2B doorgegeven te worden en te worden gewijzigd binnen het digitale klantenportaal. Train2B kan hierbij assisteren.

Een en ander wordt van tevoren door Matthijs van der Gugten voorgelegd en uitgelegd aan de klant. De klant stemt, met het aangaan van deze overeenkomst, in met het verzamelen van deze gegevens door Train2B ten behoeve van de servicekwaliteit richting de klant.


Artikel 4 Tijdstip en plaats


Bij bevestiging van de inschrijving zal Train2B de klant mededelen wanneer en waar de klant verwacht wordt. Dit gebeurt vooraf in overleg met de klant. Een andere mogelijkheid is dat de klant via het online klantenportaal een sessie inplant. Hoe ver van tevoren, met welke frequentie in de week de klant een sessie via het portaal kan inboeken, is overeenkomstig en afhankelijk van het product dat de klant bij Train2B afneemt. De klant wordt hierover ingelicht.
 
Indien door welke omstandigheden dan ook een sessie niet door kan gaan, is Train2B bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint, bekend te worden gemaakt. Dit geldt zowel voor Train2B als ook voor de klant. Is de termijn van 24 uur verstreken en is Train2B de partij die de sessie wil verplaatsen, dan plant Train2B naar vermogen een inhaalsessie in of de sessie wordt aansluitend aan het aflopen van een abonnementsperiode ingepland.
 
Indien de klant niet binnen 24 uur kenbaar maakt dat een sessie geen doorgang kan hebben, dan zal de sessie van het totaal afgenomen aantal sessies worden afgeschreven. Wanneer de klant echter op tijd aangeeft dat een sessie geen doorgang kan hebben, dan wordt de sessie aansluitend aan het aflopen van de abonnementsperiode bijgeschreven. Indien de klant een maandabonnement heeft afgesloten, dan kan de klant gedurende 1 aansluitende week de sessies inhalen met een maximum van het aantal dat per week door de klant kan worden ingeboekt, gelimiteerd tot het aantal dat de klant heeft in te halen. Dit is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.
 
Wanneer de klant  een 3-maanden abonnement heeft afgesloten, dan kan de klant gedurende twee weken aansluitend aan de abonnementsperiode de sessies inhalen met een maximum van het aantal dat per week door de klant kan worden ingeboekt, gelimiteerd tot het aantal dat de klant heeft in te halen. Dit is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.
 
Indien de klant laat is voor een sessie, dan heeft de klant recht op het resterende deel van de sessie zoals deze oorspronkelijk was ingepland. Deze sessie kan niet (deels) worden ingehaald op een ander tijdstip.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 

Op Train2B rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, de klant zo goed mogelijk te begeleiden op de Train2B locatie of daarbuiten tijdens de sessies gedurende de abonnementsperiode. De inhoud (en indien van toepassing het aantal deelnemers) wordt bepaald door Matthijs van der Gugten. Train2B voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht en doelstellingen van de klant uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat Train2B niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel en verwachtingen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid


Voor elke door Train2B aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Train2B kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 
Train2B en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard, en door welke oorzaak, dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Train2B.

Het gebruik van sportmaterialen, apparatuur, het volgen van een programma of groepslessen en/of activiteiten van welke aard dan ook is geheel voor eigen risico van de klant.

Train2B kan de klant voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

 

Artikel 7 Ontbinding


Train2B is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot restitutie als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Brinklaan 9A te Blaricum. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Matthijs van der Gugten.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden


Bij het aangaan van de overeenkomst tussen klant en Train2B zal Train2B mededelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.
 
Indien de klant niet tijdig betaalt, is Train2B gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Train2B te voldoen.
 
Indien Train2B over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd.
 
Op de diensten van Train2B op locatie is het BTW tarief van 9% van toepassing. Op de diensten buiten de locatie (bij de klant thuis) is het BTW tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 
Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Train2B gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Artikel 9 Ziekmelding


Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Train2B. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend/de sessies van het totaal afgenomen aantal afgeschreven. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. 


Artikel 10 Overmacht, vakanties en erkende feestdagen


Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt inbegrepen. Train2B is niet gebonden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 
Bij ziekte van Matthijs van der Gugten wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat Matthijs van der Gugten ziek is. Vakanties van Matthijs van der Gugten worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat Matthijs van der Gugten op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij nadrukkelijk anders met de klant is overlegd.

 

Artikel 11 Gezondheid

 

De klant verklaart dat hij/zij naar beste inzicht gezond is en fysiek in staat om de instructies vanuit Train2B zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Train2B aan te gaan, een arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Train2B. 

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

 

Train2B is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Train2B gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Om complete service van hoge kwaliteit te kunnen leveren is Train2B een verwerkersovereenkomst aangegaan met Virtuagym. Virtuagym levert een op web- en mobiele applicatie gebaseerde software oplossing die een breed scala aan functionaliteiten biedt op het gebied van onder andere activiteiten- en voortgangsregistratie, voeding, coaching, boekingen en  ledenbeheer. In deze rol zal Virtuagym i) gegevens verwerken, ii) gegevens opslaan en iii) gegevens analyseren ten behoeve van de begeleiding die Train2B aan de klant biedt. De klant zal overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en privacy policy van Virtuagym, vanuit de hoedanigheid als klant van Train2B gebruik maken van de mogelijkheden van het Train2B klantenportaal binnen de web-omgeving van Virtuagym. De klant gaat hiermee akkoord bij het aangaan van een overeenkomst met Train2B tenzij nadrukkelijk geweigerd vanuit de klant.
Indien geweigerd, kan de klant geen gebruik maken van de producten en services die vanuit het klantenportaal geboden worden. De prijzen die Train2B hanteert voor haar producten en services blijven hierdoor echter ongewijzigd.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn en/of toegepast worden door Train2B voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Train2B. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Train2B.
 
Alle aan de klant verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etcetera, voortvloeiende uit inspanningen vanuit Train2B ten behoeve van de klant, zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Train2B ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
 
Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Train2B zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14 Geschillen

 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Matthijs van der Gugten (Train2B). Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Train2B is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 15 Slotbepaling

 

Door zijn inschrijving verklaart de klant deze Algemene Voorwaarden van Train2B te accepteren en hiernaar te handelen.


Deze Algemene Voorwaarden van Train2B zijn terug te vinden op de website van Train2B en op te vragen bij Matthijs van der Gugten.


Train2B is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor bestaande klanten bij verlenging van het lidmaatschap. Wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt bekend gemaakt via de website en via overige digitale kanalen die Train2B tot beschikking heeft.


Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Train2B aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy Policy (Privacy- en dataveiligheidsbeleid Train2B) 

De persoonsgegevens die aan Train2B worden doorgegeven via de contactformulieren op deze website worden nooit gedeeld met derden. Deze gegevens worden door Train2B digitaal opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. 

 

[download de algemene voorwaarden]

Maak je website met Websitemachine.nl